Stowarzyszenie Linia Życia

Aktualności

28 listopada 2017 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia. Poruszono m.in. tematy związane z dopuszczaniem do stosowania przez niektórych Zarządców materiałów, które nie maja badań gwarantujacych spełnienie właściwości użytkowych w polskich warunkach klimatycznych, a co za tym idzie nie dają gwarancji należytego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

22 czerwca b.r we Włocławku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia, podczas którego omowiono działalność Stowrzyszenia w minionym roku i zaplanowano działania na rok bieżący.
Podczas zebrania dokonano zmian w Zarządzie: Pan Andrzej Graniczny złożył rezygnację z funkcji Prezesa. Nowym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia został wybrany Pan Norbert Delipacy. Do Zarządu wybrano także Pana Tomasza Olszewskiego.

Spotkanie ZDM Warszawa

17 maja b.r odbyło sie w ZDM Warszawa spotkanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pana Andrzeja Granicznego z Panem Arturem Rejznerem – Zastępcą dyrektora d/s utrzymania, poświęcone problemom związanym z wykonaniem i odnowieniem oznkowania poziomego w Warszawie.
Poruszono tematykę związaną z okresami gwarancji oraz utrzymaniem oznakowania poziomego w stanie zapewniającym należyte bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W dniu 11 października 2016 r., we Włocławku odbyło się posiedzenie Zarządu Strowarzyszenia, poświęcone przede wszystkim zasadom dokumentowania właściwości użytkowych koniecznych do spełnienia przez materiały do oznakowania poziomego wprowadzane do obrotu w Polsce, tak aby zapewnić nalezyte bezpieczeństwo ruchu drogowego.

26 września b.r. podczas uroczystego rozpoczęcia III Warmińsko – Mazurskiego Forum Drogowego, Prezes Andrzej Graniczny, 
wręczył Panu Waldemarowi Królikowskiemu, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, nagrodę Stowarzyszenia Linia Życia za wkład w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wręczenie nagrody odbyło się 
w obecności Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Olsztyna, Prezesa IBDiM 
oraz uczestników konferencji.

Bądź Błyskotliwy

25 września na olsztyńskim rynku odbył się happening pod hasłem „Bądź Błyskotliwy”.

Organizatorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Impreza miała na celu pokazanie wszystkim uczestnikom ruchu, szczególnie dzieciom i ich rodzicom, jak kapitalnie na bezpieczeństwo wpływają odblaskowe elementy noszone po zmroku.

Stowarzyszenie Linia Życia, jako organizacja działająca w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego wzięło udział w wydarzniu.

Spotkanie w IBDiM

29 lipca b.r. w Warszawie, w siedzibie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pana Andrzeja Granicznego z panem Profesorem Leszkiem Rafalskim – Dyrektorem IBDiM, panem Profesor Janusz Rymszą – zastępca dyrektora IBDiM oraz panem Pawłem Skierczyńskim – Kierownikiem Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska.

Spotkanie poświęcone było zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynikającym z wprowadzenia na polski rynek wyrobów, które nie posiadają aprobat IBDiM a co za tym idzie ich właściwości użytkowe nie zostały przebadane pod kątem warunków panujących na polskich drogach.

23 czerwca b.r w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia wybranego podczas Walnego Zebrania Członków w składzie:

- Maciej Białek

- Piotr Chojnacki

- Norbert Delipacy

- Andrzej Graniczny

- Wojciech Kucharczyk

- Paweł Zawadzki

Zarząd, zgodnie ze statutem wybrał ze swojego grona Prezesa Stowarzyszenia.

Został nim Pan Andrzej Graniczny.

Subskrybuj mój kanał w YouTube Archiwalna strona